Đòn bá thể

Nhấn giữ
hoặc

Hoặc dùng liên chiêu đặc biệt (thao khảo chiêu thức vũ khí cận chiến)
Khắc chế đánh thường, đánh thường không thể ngắt Bá thể