Hành động
 • Nhảy
 • Cúi
 • Trượt
 • Nhảy tiến
 • Lộn người
 • Trèo lên
 • Ngả về trước
 • Tương tác xa
 • Lộn ngược lên xà
Móc câu
 • Ngắm tự động
 • Đánh lên không
Tân công nâng cao
 • Đột kích
 • Đòn hướng lên
 • Tụ lực đột kích
 • Hất tung
 • Đọ đao