Đánh thường

Trong các trạng thái nhấn
hoặc

Khắc chế tư thế đỡ đòn, sẽ không bị đỡ đòn cản