Đỡ đòn

Nhấn đồng thơi

Khắc chế và có thể đỡ đòn Bá Thể